بیمارستان امام رضا(ع)
دانشگاه بناب
شرکت کفش گلشن
صنایع روشنایی بیکو
نمایندگی مزدا در تهران
موسسه زبانهای خارجی پژواک
شرکت سهند بهین برق
موسسه آموزش عالی شهریاران
کانون فرهنگی آموزش مراغه